КОНКУРСИ

Национален конкурс за оркестранти

Обявява конкурси за оркестранти: цигулари, виолисти, водач виоли, концертмайстор виолончелист, контрабасисти, флейтисти, обоисти, кларинетисти, корнисти, тромпетисти, тромбонисти и перкусионисти.

Конкурсът ще се състои на 12 ноември от 10.00 ч. в сградата на операта. Документи за участие - молба и автобиография се предават лично в секретариата, стая 111 или се изпращат на еmail: info@operavarna.bg, както и по пощата за Конкурс за оркестранти.

Подробности на тел. 0555 5555 555

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСА

ЩРАЙХ

· БАХ – БЪРЗА И БАВНА ЧАСТ
· ПЪРВА ЧАСТ ОТ КЛАСИЧЕСКИ КОНЦЕРТ С КАДЕНЦА
· РОМАНТИЧЕН КОНЦЕРТ ИЛИ ПИЕСА
· ПРИМА ВИСТА

ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

· 1-ВА ЧАСТ ОТ КЛАСИЧЕСКИ КОНЦЕРТ С КАДЕНЦА
· ИНСТРУМЕНТАЛНА ПИЕСА
· ПРИМА ВИСТА

 


Обява за търг на 20 юли

Театрално-музикален продуцентски център Варна обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с обща площ от 93 кв.м., от която закрита площ 40 кв.м. и тераси 53 кв.м. Имотът се намира на II етаж, точно над входа на сградата. Първоначалната тръжна цена е 1330 лв. без ДДС месечно. Търгът ще се проведе на 20.07.2011 г. от 12.30 часа в стая 108, в Административната сграда. Заявки за участие се приемат до 16.00 часа на 19.07.2011 г. Цена на тръжните книжа – 50.00 лв. Депозитът за участие е в размер на 130.00 лв. За справки: (052) 665 012, стая 111.


Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: помещение с обща площ от 153,50 кв.м., което се намира в сутеренния етаж на сградата с възможност за самостоятелен вход.

Първоначалната тръжна цена е 1290 лв. без ДДС месечно.

Търгът ще се проведе на 08.06.2011г. от 12.30 ч. в стая 108, в Административната сграда.

Заявки за участие се приемат до 19.04.2011 г. За справки: (055) 555 555.


Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

О Б Я В А

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с обща площ от 93 кв.м., от която закрита площ 40 кв.м. и тераси 53 кв.м. Имотът се намира на II етаж, точно над входа на сградата с отделен вход. Първоначалната тръжна цена е 1220 лв. без ДДС месечно. Търгът ще се проведе на 21.04.2011 г. от 13.00 часа в стая 777. Заявки за участие се приемат до 19.04.2011 г. Справки на тел. (055) 555 555.

О Б Я В А

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - помещение с обща площ от 153,50 кв.м., което се намира в сутеренния етаж на сградата с възможност за самостоятелен вход. Първоначалната тръжна цена е 1840 лв. без ДДС месечно. Търгът ще се проведе на 21.04.2011 г. от 14.30 часа в стая 999. Заявки за участие се приемат до 19.04.2011 г. Справки на тел. (055) 555 555.


Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот


О Б Я В А

Театрално–музикален продуцентски център Варна обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: помещение, обособена клетка от хале за декори, с площ от 72 кв.м., заедно със сервизно помещение с площ 12 кв.м. Имотът се намира в Западна промишлена зона, Първоначалната тръжна цена е 420 лв. месечно, без ДДС. Търгът ще се проведе на 07.03.2011 г. от 12.00 ч. в стая 666 на административната сграда. Заявки за участие се приемат до 02.03.2011 г. За справки: тел. (052) 665 012.


О Б Я В А

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с обща площ от 93 кв.м., от която закрита площ 40 кв.м. и тераси 53 кв.м. Имотът се намира на II етаж, точно над входа с отделен вход,. Първоначалната тръжна цена е 1220 лв. месечно, без ДДС. Търгът ще се проведе на 07.03.2011 г. от 13.00 ч. в стая 108 на административната сграда. Заявки за участие се приемат до 02.03.2011 г. За справки: тел. (052) 665 012.


О Б Я В А

Театрално-музикален продуцентски център Варна обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - помещение, с обща площ от 153,50 кв.м., находящ се в сутеренния етаж с възможност за самостоятелен вход, пл. ”Независимост” № 1. Първоначалната тръжна цена е 1840 лв. месечно, без ДДС. Търгът ще се проведе на 07.03.2011 г. от 14.00 ч. в стая 108 на административната сграда. Заявки за участие се приемат до 02.03.2011 г. За справки: тел. (052) 665 012.На основание чл. 44 от ППЗДС във връзка с чл.19 от ЗДС и заповед № 63/ 01.03.2077 г

О Б Я В Я В А

На 07.04.2010 г. от 10:00 часа, в административната сграда ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот – частна държавна собственост, състоящ се от две складове помещения по 72 (седемдесет и два) кв.м. всяко и едно помещение с площ от 144 (сто четиридесет и четири) кв.м., разположени в складовата база, предоставена за управление на дружеството съгласно АЧДС №7100/21.08.2008г.

Началната тръжна цена е 1530 лв. (хиляда петстотин и тридесет) лева. Началната тръжна цена представлява наема на обекта за един месец, определена по реда на чл.41, ал.2 от ППЗДС и Заповед № РД-06-7706-301/10.10.2006г. на областен управител на област с административен център.

Депозита за участие в търга е в размер на 200 /двеста/ лева, внесени в касата.

Документите за участие в търга се получават в административната сградата, след заплащане на такса в размер на 100 /сто/ лева, всеки работен ден от 9:30ч. до 16:00 ч. на 02.03.2010 г. от касата.

Заявления за участие в търга се приемат в запечатан, непрозрачен плик /формат А4/, в деловодството всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. до 06.04.2010 г. вкл.

Изисквания към кандидатите за наематели:
1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон;
2. Да не са обявени в несъстоятелност или да са в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Да не се намират в ликвидация;
4. Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Да нямат парични задължения към държавата и осигурителните фондове;
6. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен, ако са реабилитирани – за физически лица или управителите на юридически лица;

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие – попълва се по образец, приложен към тръжните книжа;
2. Документ за закупени тръжни книжа –– оригинал или заверено копие;
3. Документ за внесен депозит;
4. Пълномощниците се легитимират с лична карта (копие от нея се прилага към заявлението) и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга от лицето, което представляват;
5. Физическите лица – документ за самоличност; за юридическите лица – участници в търга, представят Удостоверение за актуално състояние – от фирмено отделение на съответния окръжен съд или Търговския регистър при Агенцията за вписванията – в оригинал или заверено от участника копие, издадено в едномесечен срок, предхождащ датата на търга;
6. Документ за самоличност на представителя на юридическото лице;
7. Предложение за цена, съгласно приложен образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик и приложено в непрозрачния плик с документите за търга.
8. Декларация, подписана от ФЛ или представляващия ЮЛ лице, за съгласие с тръжните условия, общите условия на предложения договор за наем и оглед на имота, предмет на търга по образец ;
9. Копие от регистрация по Булстат;
10. Удостоверение от ТД на НАП за липса на публични задължения;

Краен срок за подаване на заявленията за участие:
16, 00 часа на 06.04.2010 г.

Тел. за контакти:
055/555 555
055/555 555 
055/555 555
0555 555 555
 

 


ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 44 от ППЗДС във връзка с чл.19 от ЗДС и заповед № 3/ 07.01.2010 г.


О Б Я В Я В А :

На 10.02.2010 г. от 10:00 часа, в административната сграда ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в промишлена зона, състоящ се от две складове помещения по 72 (седемдесет и два) кв.м. всяко и едно помещение с площ от 144 (сто четиридесет и четири) кв.м., разположени в складовата база, предоставена за управление на дружеството съгласно АЧДС №7100/21.08.2008г.

Началната тръжна цена е 2 160 (две хиляди сто и шейсет) лева. Началната тръжна цена представлява наема на обекта за един месец, определена по реда на чл.41, ал.1 от ППЗДС и Заповед № РД-06-7706-301/10.10.2006г. на областен управител на област с административен център.

Депозита за участие в търга е в размер на 200 /двеста/ лева, внесени в касата.

Документите за участие в търга се получават в административната сградата след заплащане на такса в размер на 100 /сто/ лева, всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00 ч. на 11.01.2010 г. от касата.
Заявления за участие в търга се приемат в запечатан, непрозрачен плик /формат А4/, в деловодството всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. до 09.02.2010 г. вкл.
Изисквания към кандидатите за наематели:

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон;
2. Да не са обявени в несъстоятелност или да са в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Да не се намират в ликвидация;
4. Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Да нямат парични задължения към държавата и осигурителните фондове;
6. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен, ако са реабилитирани – за физически лица или управителите на юридически лица;

Необходими документи за участие в търга:

1. Заявление за участие – попълва се по образец, приложен към тръжните книжа;
2. Документ за закупени тръжни книжа –– оригинал или заверено копие;
3. Документ за внесен депозит;
4. Пълномощниците се легитимират с лична карта (копие от нея се прилага към заявлението) и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга от лицето, което представляват;
5. Физическите лица – документ за самоличност; за юридическите лица – участници в търга, представят Удостоверение за актуално състояние – от фирмено отделение на съответния окръжен съд или Търговския регистър при Агенцията за вписванията – в оригинал или заверено от участника копие, издадено в едномесечен срок, предхождащ датата на търга;
6. Документ за самоличност на представителя на юридическото лице;
7. Предложение за цена, съгласно приложен образец, поставено в малък непрозрачен запечатан плик и приложено в непрозрачния плик с документите за търга.
8. Декларация, подписана от ФЛ или представляващия ЮЛ лице, за съгласие с тръжните условия, общите условия на предложения договор за наем и оглед на имота, предмет на търга по образец ;
9. Копие от регистрация по Булстат;
10. Удостоверение от ТД на НАС за липса на публични задължения;


Краен срок за подаване на заявленията за участие – 16, 00 часа на 09.02.2010 г.
Тел. за контакти: 0555 555 555